Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
KTIPIO KATOIKIΩN
ΣTHN OΔO TΣOXA, AΘHNA

Το οικόπεδο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τσόχα και Παπαδοπούλου. Στα ανατολικά γειτνιάζει με τον Βυζαντινό Ναό των Αγίων Πάντων, καθολικό από το μοναστήρι του 10ου-12ου αιώνα, που αναστηλώθηκε από τον Ορλάνδο. Η σύνθεση βασίστηκε στη σχέση του κτιρίου με τον Ναό, ο οποίος βρίσκεται χαμηλότερα κατά 2,50 μ. Ως βέλτιστη λύση κρίθηκε η υποχώρηση του κτιρίου από την οδό Τσόχα και η απόδοση ελεύθερου χώρου που αφήνει ανοιχτή την θέα προς τον Ναό. Δύο υπόλευκα πανέλα αποτελούν τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν τις όψεις του κτιρίου. Συμπληρωματικά, στην όψη επί της Τσόχα δύο μικρότερες επιφάνειες χρώματος χονδροκόκκινου, πληρώνουν τον εμφανή φέροντα οργανισμό από ανεπίχριστο σκυρόδεμα.

Iούλιος 2005
εργοδότης ΠΑΝΗΛΟΡ Οικοδομική Ε.Ε.
ομάδα εργασίας
Γ.Κίζης, Ε. Κουσκούτη
κατασκευή
ΠΑΝΗΛΟΡ Οικοδομική Ε.Ε.