Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
TPΕΙΣ KATOIKIΕΣ ΣTHN ΠΛAKA

Αποκατάσταση τριών ανεξάρτητων μικρών κτιρίων στην Πλάκα και μετασχηματισμός τους σε μια ενότητα δυο κατοικιών.
Διατηρείται αναλλοίωτος ο εντελώς ετερόκλητος χαρακτήρας των επιμέρους κτιρίων, δειγμάτων διαφόρων εποχών. Το εκλεκτικιστικό κτίριο αποκαθίσταται πλήρως, το μονώροφο αποκτά προσθήκη νέου ορόφου σε υποχώρηση από την οικοδομική γραμμή και το “λαϊκό” σπίτι διατηρεί την νεοκλασσική του πρόσοψη. Η προσθήκη χαρακτηρίζεται από τη σαφή γεωμετρία, αντιθετική αρχιτεκτονική γραφή και λειτουργική απλότητα. Επιδιώκεται σαφής τυπολογική αναφορά στο “παραδοσιακό” μοντέλο κατοικίας στην παλιά Αθήνα, όπου όλα τα δωμάτια του σπιτιού επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω μιας κοινής αυλής.
Η λειτουργική σύνδεση των δύο συγγενικών κατοικιών γίνεται μέσω ενός ανοικτού διαδρόμου- περάσματος.

Mάιος 2003
εργοδότης Μ. & Ε. Μπρούσκαρη
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Δ. Λεβέντης,
Μ. Ραυτοπούλου
κατασκευή αυτεπιστασία Γραφείου Κίζη