Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΠAΛAIO XPHMATIΣTHPIO AΘHNΩN

Οι κύριες αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την μελέτη της αποκατάστασης του κτηρίου του χρηματιστηρίου ήταν η αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων, ο σεβασμός και η διατήρηση του αυθεντικού υλικού στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η διατήρηση του κατασκευαστικού συστήματος του κτιρίου, η σύγχρονη αρχιτεκτονική έκφραση των νέων εντασσόμενων στοιχείων και η διατήρηση των ιχνών των επεμβάσεων χωρίς όμως αυτό να διασπά την ενότητα και να υποβαθμίζει την καλλιτεχνική αξία του μνημείου.

Η μεθοδολογία των επεμβάσεων ακολούθησε τις αρχές της αποκατάστασης που διέπουν τα ιστορικά κτίρια, κηρυγμένα ως διατηρητέα μνημεία. Στη στέγη κρατήθηκε ο αυθεντικός φορέας, ο οποίος επισκευάστηκε, ενισχύθηκε και συνδέθηκε με την τοιχοποιία μέσω διαζώματος ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί με τον αρχικό στατικό του ρόλο. Για την τοιχοποιία προτάθηκε η ενίσχυσή της με ενέματα, ριζοπασάλους και οπλισμένα επιχρίσματα από την εξωτερική πλευρά όπου η κατάσταση των επιχρισμάτων δεν επέτρεπε την διατήρησή τους. Στον εσωτερικό χώρο προτάθηκε ο καθαρισμός, η στερέωση και τοπικές συμπληρώσεις του διακόσμου για την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής ποιότητας του χώρου. Στους εξωτερικούς χώρους των προσκτισμάτων και στον υπαίθριο χώρο προτάθηκε η αποκατάστασή τους με ένταξη σε αυτά αρχιτεκτονικών στοιχείων σύγχρονου σχεδιασμού.

Mάιος 1998
εργοδότης “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”

ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Ι. Καβαλλίνης, Δ. Λεβέντης,
Σ.Λίλιου, Μ. Βουρνούς, Ν. Βενιανάκης
στατικά: Χ. Φουρνιώτης - Παυλάτος
Η/Μ: Ι. Ασκητόπουλος
συντήρηση έργων τέχνης: Κλεοπάτρα Τσουράκη
φωτισμοί: Diathlassis
κατασκευή: ΓΕΚ ΑΕ / GEK SA