Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΣYΓKPOTHMA ΓPAΦEIΩN
& KATAΣTHMATΩN

στην λεωφόρο
Μεσογείων 448
Αγία Παρασκευή

Το κτίριο βρίσκεται επάνω σε έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Αττικής και αποτελείται από δύο κύριες ενότητες, με καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στους ορόφους, συνολικού εμβαδού 4,000 τ.μ.

Δύο γκαράζ χωρητικότητας 120 αυτοκινήτων και συνολικού εμβαδού 5,000 τ.μ. υπερκαλύπτουν τις ανάγκες στάθμευσης.

Βασικοί στόχοι του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι οι εξής:

-Διαφοροποίηση των δύο κυρίων ενοτήτων με χρήση του ιδίου λεξιλογίου

-Διεύρυνση του δημοσίου χώρου που συντελεί στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής

-Εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας με την χρησιμοποίηση σύχρονων συστημάτων ηλιοπροστασίας.

Δυστυχώς η μελέτη εφαρμόστηκε κατά την απλουστευτική λογική των εργολάβων. Το κτίριο απέκτησε κτιστές ποδιές, τα εμφανή σκυροδέματα σοβατίστηκαν, οι μεταλλικές κατασκευές απλοποιήθηκαν.

Aπρίλιος 2001
εργοδότης “SARBRO - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ε.Ε.”
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Ν. Βενιανάκης,
Δ. Λεβέντης
κατασκευή ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Κ. Σαραντόπουλος