Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
KTIPIO KATOIKIΩN ΣTHN ΠΛAKA

Oδός
Yπερείδου 9
Πλάκα

Συντήρηση και μικρής εκτάσεως αναδιαρρυθμίσεις
σε κτίριο του 1946, κατασκευασμένο από μπετόν αρμέ. Προσαρμογή γραφειακών χώρων μελετητικής εταιρείας με κατοικία στο δώμα.

1998

εργοδότης ΕΔΑΦΟΣ Ε.Π.Ε.
αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης
μελέτη 1997
κατασκευή 1998