Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΠOΛITIΣTIKO KENTPO KAI ΓPAΦEIΑ
THΣ "EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ"

Αποκατάσταση ενός νεοκλασσικού συνόλου στην Πλάκα και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο. Σημείο αναφοράς στη μελέτη ήταν η σχέση διαρρύθμισης του εσωτερικού χώρου με ανάδειξη
του αρχαίου τοίχου στο νότιο τμήμα του σπιτιού.

 

1984

εργοδότης Ελληνική Eταιρεία
αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης
ομάδα μελέτης Συνεργασία με
Κ. Καραδήμα και Τ. Τσιτρούλη