Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΠOΛYKATOIKIA
ΣTH ΦIΛOΘEH

Μελέτη 1972
Κατασκευή 1973 - 1974

...Τριώροφη ιδιόκτητη
πολυτελής πολυκατοικία
sur pilotis

1972 - 1974

συνεργάτης Δ. Κωστής