Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΣYΓKPOTHMA KATOIKIΩN
ΣTH BYZITΣA TOY ΠHΛIOY

Τα κτίρια, τριώροφα πυργόσπιτα ή διώροφες διπλοκατοικίες προς νότο και τριώροφη μονοκατοικία με παράσπιτο και ξενώνα προς βορρά, συναπαρτίζουν μια νέα γειτονιά στην δυτική παρυφή του χωριού. Χωρίς να αντιγράφουν τα παραδοσιακά σπίτια του, αναφέρονται σε αυτά μέσω του γενικού τους σχήματος και των επιμέρους υλικών, αλλά και της τυπολογίας της εσωτερικής διαρρύθμισης.
Εγγράφουν όμως την εποχή τους, μέσω των αρχιτεκτονικών χειρισμών σε επιμέρους λεπτομέρειες και τεχνολογικούς νεωτερισμούς.

Aπρίλιος 2007

ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Ν. Βενιανάκης,
Θ. Δούγκας, Κ. Πολίτη, Γ. Πανταζής,
M. Παταπατίου, Ν. Σούλης
πολ. μηχ Γ. Τσοπανάκης
Η/Μ Π. Ζαννής