Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΕΝΤΑΞΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΕ ΔIATHPHTEO KTIPIO
1995

εργοδότης
Αφοί Πιτσιλή Α.Ε.
αρχιτέκτων
Γιάννης Κίζης