Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ANAΔIAPPYΘMIΣH ΔIAMEPIΣMATOΣ
ΠOΛYKATOIKIAΣ TOY MEΣOΠOΛEMOY ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

Aθήνα
Πλάκα
οδός Γκούρα 3

Συντήρηση δώματος και αναδιαρρυθμίσεις διαμερίσματος σε κτίριο του 1935, κατασκευασμένο από μπετόν αρμέ.

1990

εργοδότης
Λίνα Λούβη
αρχιτέκτων
Γιάννης Κίζης