Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AΠOKATAΣTAΣH BYZANTINOY NAOY & ANAΠΛAΣH
THΣ ΠΛATEIAΣ ΛIONTAPIOY APKAΔIAΣ

Bυζαντινός ναός
Αγίων Αποστόλων
Λιοντάρι Aρκαδίας

Κατόπιν διεξοδικής μελέτης του ναού και
εντοπισμού των προβλημάτων, προέκυψε η άμεση ανάγκη στερέωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου, με άξονα την επίτευξη των παρακάτω στόχων:
η αποκατάσταση των οικοδομικών ζημιών, η δομική ενίσχυση του φορέα, η ανάδειξη της αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής αξίας όλων των αξιόλογων φάσεων του μνημείου, η βελτίωση της αναγνωσιμότητας της αρχικής αρχιτεκτονικής σύνθεσης αλλά και της μεταγενέστερης οικοδομικής ιστορίας του κτηρίου,
η λειτουργική αξιοποίηση του ναού  ταυτόχρονα ως χώρου λατρείας και ως επισκέψιμου αρχιτεκτονικού μνημείου. Κομβικής σημασίας είναι η εφαρμογή
των αρχών που επιβάλλει η Χάρτα της Βενετίας,
η επιστημονική εγκυρότητα των αναστηλώσεων,
ο σεβασμός των ιστορικών φάσεων, η κατ’ εξαίρεσιν απάλειψη ασήμαντων προσθηκών, προκειμένου να αναδειχθούν έργα υψηλής καλλιτεχνικής, αισθητικής ή αρχαιολογικής αξίας, η έκθεση του διακόσμου
στην αρχική του θέση, η χρήση συμβατών υλικών,
η διάκριση των νέων κατασκευών, η διευθέτηση
των ανασκαφών και η συντήρηση των ευρημάτων,
η τεκμηρίωση και η δημοσίευση τους.
Πέραν των εργασιών αποκατάστασης  και αποξήλωσης μεταγενέστερων προσθηκών, προτείνεται η κατασκευή νέου κωδωνοστασίου, σε απόσταση από το μνημείο, στη βάση του οποίου θα στεγαστούν οι σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Mάρτιος 2004
Aποκατάσταση και στερέωση βυζαντινού ναού

εργοδότης
Δήμος Φαλαισίας
αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης
ομάδα μελέτης Γ.Κίζης,
Χ. Πινάτση, Μ. Βουρνούς

Ανάπλαση πλατείας Λεονταρίου

εργοδότης Δήμος Φαλαισίας
αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Μ. Βουρνούς
κατασκευή I. Γομάνος