Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΔIATHPHTEΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΗΝ OΔO EPMOY, ΑΘΗΝΑ

Το κτίριο επί της οδού Ερμού 106 είναι ένα από τα ενδιαφέροντα δείγματα της Αθηναϊκής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, κατασκευασμένο πιθανόν στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κτίριο προσδίδει η θέση του στον πολεοδομικό ιστό της πόλης και η αρχιτεκτονική λύση που έχει δοθεί στο θέμα της οξείας γωνίας του οικοπέδου. Το κτίριο έχει κυρηχθεί διατηρητέο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το κτίσμα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο με ημιώροφο, πρώτο και δεύτερο όροφο. Οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου αποσκοπούσαν αφ’ ενός στην ανάκτηση της στατικής επάρκειας της κατασκευής και αφ’ ετέρου στην άρτια αρχιτεκτονικά τελική εμφάνιση του διατηρητέου μνημείου.

Mάιος 2004
μελετητές Γιάννης Κίζης
Άρις Μασουρίδης
Στατική μελέτη Β. & Δ. Βαρουξάκης
Σύμβουλοι μηχανικοί Α.Ε.