Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πρόκεται για αποκατάσταση ενός από τα παλαιότερα σπίτια της Οθωμανικής περιόδου της Αθήνας.

Ιανουάριος 2014

αρχιτέκτονες
Γιάννης Κίζης, Κλήμης Ασλανίδης, Χριστίνα Πινάτση, Θύμης Δούγκας
μουσειολογική μελέτη
Παρή Καλαμαρά